GÃ¥ til innhold

Lansering: Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente


Allmenningsressurser på land og hav utgjør enorme verdier som tilhører fellesskapet. Brennbare politiske motsetninger i Norge handler svært ofte om hvordan naturressurser skal brukes og forvaltes, og om hvordan grunnrenten fra dem skal fordeles. Gratis inngang.

lørdag 11. november kl. 13:00–14:00 , Tromsø bibliotek (Se kart)

Lanseringen av «Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente» er en samtale rundt temaer fra boken ved redaktørene Ragnar Nilsen og Einar Eythorsson. Etterpå vil det være anledning for publikum til å stille spørsmål.

I Nord-Norge er motsetningene sterkere enn på lenge – mellom vindkraftutbygging og samisk reindrift, mellom kystfiske og privatisering av fiskeressurser, og i noen tilfeller mellom reiselivsaktører og lokalsamfunn. Institusjoner som i forrige århundre ble etablert for å forvalte allmenningsressurser med sikte på utjevning og folkelig innflytelse er under press fra privatiseringspolitikk som fører grunnrenten ut av det lokale fellesskapet.

I Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente løftes ulike sider av tematikken fram i klare ordelag av forfattere med lang forskningserfaring på feltet. Boken er et bidrag til en nyansert fagdebatt så vel som til en opplyst samfunnsdebatt.

Arrangør: Forlaget Orkana

 

Redaktører:

Ottar Brox (f. 1932). Dr.scient. fra Norges landbrukshøgskole. Professor i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1972. Forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning fra 1984. Stortingsrepresentant for SV 1973–1977. Æresdoktor ved universitetene i Aberdeen og Tromsø. Han har utgitt en rekke bøker og fagartikler, blant annet bøkene Hva skjer i Nord-Norge? En studie i norsk utkantpolitikk  i 1966 og Kan bygdenæringene bli lønnsomme? (om grunnrenterealisering og lønnsomhet i noen naturressursnæringer) i 1989. Brox har vært aktiv i fagdebatt og i offentlig debatt. Temaene har vært sammenliknende analyse av særlig nordatlantiske lokalsamfunn og regioner, samfunnsplanlegging og sosial og økonomisk utvikling, i tillegg til særlig arbeidsmarked/arbeidsinnvandring, herunder opptatthet av vilkår for sikring av sosial likhet.

Ragnar Elias Nilsen (f. 1948). Professor emeritus ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Stipendiat og amanuensis/professor ved UiT samt forsker ved FORUT/Tromsø 1977–1978. Han har i hovedsak arbeidet med nordnorsk lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv, inkludert fokus på det sjø- og innlandssamiske. Har lagt vekt på formidling og debatt i det offentlige med hovedinnsats på foredrag og aviskronikker. Nilsen redigerte i 2003 Indigenous Peoples, Resource Management and Global Rights sammen med Svein Jentoft og Henry Minde, og i 2016 redigerte han feltkursrapporten Omstilling på Mo og i Mosjøen sammen med Halldis Valestrand.

Einar Eythorsson (f. 1956 på Island). Dr.polit. i samfunnsvitenskap. Arbeid ved Høgskolen i Finnmark og forsker ved Finnmarksforskning, NIBR og NORUT 1985–1999. Stipendiat ved Tromsø Museum og forsker ved NIKU 2006–2021. Forsket på lokal økologisk kunnskap og sjøsamenes situasjon. Monografi: Sjøsamene og kampen om fjordressursene i 2008. Forsket på islandsk fiskeri med feltarbeid på Island 1993–1994.

Svein Jentoft (f. 1948). Prosessor emeritus ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet. Jentoft har i sin lange karriere vært særlig opptatt av fiskeriforvaltning, småskalafiske globalt og urfolksspørsmål i nord og sør. Hans seneste bok er Blue Justice. Small-scale fisheries in a sustainable ocean economy (Springer, 2022).

Øvrige forfattere:

Laura Tolnov Clausen (f. 1971 i Danmark). Førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder. Doktorgrad i natur- og miljøplanlegging fra Roskilde Universitet. Forskning på sosiale, romlige og politisk-økonomiske implikasjoner ved energiomstilling, med særlig fokus på vindkraft i Danmark, Skottland og Norge.

Jørn Cruickshank (f. 1967) ph.d., professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder. Tidligere seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand. Forsker på stedsutvikling og innbyggerinvolvering i planlegging samt de kulturelle aspektene ved forvaltning av naturressurser.

Ola Flåten (f. 1947). Dr.philos., professor emeritus i ressursøkonomi ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere arbeidet i Fiskeridepartementet og OECD og hatt forskningsopphold i Canada, Danmark og England. Forskning innen miljø- og ressursøkonomi. Flåten har redigert Naturressursenes økonomi sammen med A. Skonhoft, utgitt i 2014.

Eirik Eriksen Heen (f. 1983). Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet. Doktorgrad i atferdsøkonomi. Forskning med vekt på eksperimenter i økonomien.

Knut Heen (f. 1945). Professor emeritus i fiskeri- og havbruksvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet. Tidligere rektor ved NFH. Forskning med vekt på lønnsomhetsanalyser og regionale økonomiske virkninger av fiskeriforvaltning.

Johan Klemet Hætta Kalstad (1946). Dr.polit. og professor emeritus ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har forsket på reindrift, samepolitikk og samisk lokalsamfunnsutvikling og har praksis fra reindrift og offentlig reindriftsforvaltning regionalt og sentralt. Han har forberedt og ledet etablering av en samordningsenhet for samiske saker i sentralforvaltningen. Kalstad har vært direktør for Nordisk samisk institutt og dekan ved Sámi allaskuvla.

Jan Åge Riseth (f. 1963). Er naturforvalter cand.agric. og ressursøkonom dr.scient. Han har vært statskonsulent i reindrift og er nå sjefforsker i NORCE. Riseth har arbeidet med tradisjonskunnskap og klima- og inngrepseffekter og er dommer i Utmarksdomstolen for Finnmark.

Siri Ulfsdatter Søreng (f. 1973). Ph.d., førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet. Hun har over flere år forsket på bærekraftig forvaltning av naturressurser, deriblant på iverksetting av sjøsamiske fiskerirettigheter. I senere år har hun arbeidet med bærekraft i samband med turisme og entreprenørskap knyttet til sted, forankret i temaer som governance, wellbeing og diverse economies.

Torbjørn Trondsen (f. 1948). Dr.scient. og fiskerikandidat. Tidligere professor i fiskerimarkedsføring ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet og professor 2 ved Universitetet i Bergen og Nord universitet. Han har arbeidet med fiskeriforvaltning og ressursregnskap i Fiskeridirektoratet og Miljøverndepartementet, og har forsket på kvoteforvaltning, fiskemarkeder og verdikjedeutvikling for fisk. Trondsen er styreleder i Kystens Tankesmie og for tiden engasjert i utvikling av landbasert fiskeoppdrett.

Arvid Viken (f. 1948). Professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet. Han har de siste 30 årene drevet med forskning og undervisning knyttet til reiseliv. Viken har primært fokusert på turismens relasjon til samfunnet omkring, noe som har vært tema i flere bøker, men har også vært interessert i temaene stedsutvikling og grenseproblematikk.

Peter Thomas Ørebech (f. 1948). Professor emeritus i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Han var konsulent i Fiskeridepartementet 1975–1976 og amanuensis og har vært professor ved UiT Norges arktiske universitet 1977–2023. Arbeidsområder er havrett og EU-rett. Han er tilknyttet Kystens Tankesmie. I 2012 publiserte han boka Rettsøkonomi for fornybare ressurser: teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser sammen med Torb

 

 

Dette skjer før og etter